Hævvi
Comedy

Hævvi

Podkast 4

Jonna jïh Nelly lægan goh göökte bööremes voelpetje guaktah åvtefeestesne. Dah guaktah juekiejægan guktie jieledh goh noere saemie NRK:n voestes podkaste åarjelsaemiengielesne. (Se tekstet versjon i NRK TV). Hør alle episodene i appen NRK Radio

Siste episoder
06.06.2023
8. Gieresvoetegïelh jïh sosijale medija
06.06.2023
8. Gieresvoetegïelh jïh sosijale medija
30.05.2023
7. Jaahkoe jïh joikagaahkoeh
23.05.2023
6. Sex saemien gïelesne
16.05.2023
5. Naasjonale laavlomeh mojhtesistie

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet